AI for Executive

AI for Executive หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงที่จะเน้นการจัดการ

ปัญหาธุรกิจของท่านที่กำลังจะถูก Distrupt โดย เทคโนยี AI ใน 5 ปีข้างหน้า

S__3138557.jpg