ABOUT US

FIVEWHALE จัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดมุมมองที่หลากหลายด้าน นวัตกรรมเทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงผลกระทบต่อการขยายธุรกิจในโลกปัจจุบัน เพื่อเปิดโอกาสสำหรับธุรกิจข้ามพรมแดนในต่างประเทศ จึงเปิดประสบการณ์ให้เรียนรู้ ธุรกิจให้กว้างไกลมากขึ้นด้วย  Business Trip ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความเข้าใจในธุรกิจอย่างแท้จริง และ โอกาสในการขยายธุรกิจได้อย่างไม่จำกัด (หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง | ดูงานต่างประเทศ | business matching )

คณะกรรมการ Five Whale