ABOUT US

FIVEWHALE จัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดมุมมองที่หลากหลายด้าน นวัตกรรมเทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงผลกระทบต่อการขยายธุรกิจในโลกปัจจุบัน เพื่อเปิดโอกาสสำหรับธุรกิจข้ามพรมแดนในต่างประเทศ จึงเปิดประสบการณ์ให้เรียนรู้ ธุรกิจให้กว้างไกลมากขึ้นด้วย  Business Trip ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความเข้าใจในธุรกิจอย่างแท้จริง และ โอกาสในการขยายธุรกิจได้อย่างไม่จำกัด (หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง | ดูงานต่างประเทศ | business matching )

คณะกรรมการ Five Whale

FiveWhale.

303/14-15 Soi Sathupradit 19    Yak 4, Sathupradit Rd. Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

Tel: +66(0)65 536 6626

Opening Hours: 9am - 7pm

Line : @fivewhale

11-13-2018 10-55-48 PM.png
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

© 2018 by FIVEWHALE